فهرست افرادآقای دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دانشگاه تربیت مدرس
eftekhaamodares.ac.ir

آقای دکتر بهروز عمرانی
رییس پژوهشگاه
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com


آقای دکتر بهروز عمرانی
رییس پژوهشگاه
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com
خانم دکتر بهار بیشمی
معاونت گردشگری وزارتخانه
وزارتخانه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
bbeishamiyahoo.com
دکتر سید سعید هاشمی
هیئت تحریریه
دانشیار-دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ
hashemiusc.ac.ir
آقای دکتر رحیم حیدری چیانه

دانشگاه تبریز – دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
rheydaritabrizu.ac.ir
آقای دکتر ناصر رضائی
عضو هیات علمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
nreaeiricht.ir & hiwa865gmail.com
آقای دکتر محمد رضا رضوانی
عضو هیات علمی
دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی
rrezvaniut.ac.ir
آقای دکتر قدیر فیروزنیا
عضو هیات علمی
دانشگاه پیام نور
Gh_firouzniapnu.ac.ir & firozniayahoo.com
آقای دکتر علی زنگی آبادی
عضو هیات علمی
دانشگاه اصفهان
a.zangiabadigeo.ui.ac.ir
آقای دکتر علی موحد
عضو هیات علمی
دانشگاه خوارزمی
movahedkhu.ac.ir